Tuyển sinh
Quảng cáo
TỪ KHÓA QUAN TÂM
tuyen sinh, tuyensinh2021, lai xe oto, thuthiem, thu thiem, caodang, quan tri mang, cn oto, ke toan doanh nghiep
KHOA XÂY DỰNG

 

KHOA XÂY DỰNG

       I.      Chức năng:
Khoa xây dựng là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu Trưởng, có chức năng giúp Hiệu Trưởng xậy dựng chiến lược đào tạo của khoa theo đinhk hướng chiến lược chung của nhà trường; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc khoa Xây dựng.

    II.      Nhiệm vụ:

1.      Đào tạo và giảng dạy

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành Xây dựng và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa. Xây dựng chiến lược phát triển khoa theo từng giai đoạn 5 năm, 10 năm về qui mô, phạm vi chuyên môn. Lập kế hoạch tổng thể về chuyên môn của khoa; mở rộng các chuyên đề; phát triển nhân lực.

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành Xây dựng và các chuyên ngành thuộc ngành Xây dựng.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo của các chuyên ngành thuộc ngành Xây dựng.

- Rà soát, hiệu chỉnh mục tiêu, chương trình đào tạo các môn học do các bộ môn thuộc khoa phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực của sinh viên sau đào tạo.

- Theo dõi, giám sát, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các bộ môn trực thuộc. Tạo mối gắn kết giữa các bộ môn thông qua các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.

2.      Quản lý nguồn nhân lực

- Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận. Điều phối hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo của các bộ môn theo chiến lược chung của nhà trường.

- Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Theo dõi, giám sát các bộ môn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cũng như cho các giảng viên, trợ giảng trong khoa.

3.      Nghiên cứu khoa học

- Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của các Bộ và các cơ quan nhà nước khác.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.

 III.      Lãnh đạo điều hành:

Lãnh đạo khoa là Trưởng khoa. Trợ giúp Trưởng khoa là Phó khoa.

1.      Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa:

- Nhiệm kỳ của Trưởng khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Khoa.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, tổ chức quản lý đào tạo, đảm bảo chất lượng và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Khoa và của trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất, kiến nghị về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ từ Phó khoa trở xuống; quyền phân công và sử dụng đội ngũ giảng viên, nhân viên của khoa vào các vị trí công việc phù hợp.

- Quyết định nội dung giảng dạy phù hợp với nhu cầu xã hội và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo từng chuyên ngành.

2.      Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó khoa

- Nhiệm kỳ của Phó khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

- Chấp hành sự phân công của Trưởng khoa, giúp Trưởng khoa chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ công tác của khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Khi Trưởng khoa vắng mặt tại trụ sở trường, Phó khoa được ủy nhiệm thay mặt Trưởng khoa điều hành, giải quyết các công việc của Khoa; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc giải quyết và báo cáo với Trưởng khoa khi có mặt.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo
(028)37.437.166

Tuyển sinh
(028)37.437.537

Tổ chức - hành chính
028 37.437.037
Video
VIDEO LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
youtu.be/S_dD5DObFLY

LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 565464
Đang online: 6